Jde o speciální formu smluvního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v souladu s platnými právními předpisy České republiky, kdy do pracovněprávního vztahu vstupuje třetí strana, tzv. uživatel. Principem agenturního zaměstnávání tedy je dočasné přidělení zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele – uživatele. To vše na základě ujednání v pracovní smlouvě a v dalších dokumentech uzavřených mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jedná se o rozšířený způsob zaměstnávání, který je využíván hojně i v celosvětovém měřítku. Odhaduje se, že v ČR takto pracuje více než 250 000 lidí.

JAKÉ JSOU VÝHODY AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ?
Ty lze rozdělit podle stran, které do tohoto vztahu vstupují, tedy uživatel a agenturní zaměstnanec. V současnosti je pro zaměstnavatele – uživatele v ČR důležité, aby jeho zaměstnanci byli schopni se pružně přizpůsobovat měnícímu se prostředí a pracovním podmínkám. Hlavními důvody pro využívání dočasného přidělování zaměstnance k výkonu práce u uživatele (agenturního zaměstnávání) jsou především ekonomické úspory a flexibilita.

Výhody pro uživatele:
• úspora času a nákladů na získávání a výběr nových zaměstnanců,
• flexibilní personál podle aktuálních potřeb,
• bezplatná a rychlá náhrada v případě nespokojenosti s výkonem zaměstnance,
• omezení administrativy spojené s případným rozvázáním pracovního poměru,
• úspora nákladů na zpracování mezd a personální agendy,
• agenturní personál slouží též jako ochranná rezerva v případně hromadné propouštění.

Výhody pro agenturní zaměstnance jsou:
• získání potřebné praxe a možnost přestupu do přímého stavu zaměstnavatele – uživatele,
• variabilita pracovních úvazků včetně těch zkrácených,
• možnost zaměstnání i pro osoby na trhu práce znevýhodněné (např. osobami 45+, nezaměstnanými, po ukončení studia nebo po návratu z rodičovské dovolené, osobami se sníženou zdravotní způsobilostí nebo pracujícími v důchodovém věku).

JAKÉ JSOU NEVÝHODY AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ?
Je korektní zde uvést i nevýhodu této formy zaměstnávání. Hlavním problémem je nepřehlednost na pracovním trhu, působí zde přes 2 000 pracovních agentur a pro zájemce je velmi obtížné se orientovat v tom, které jsou poctivé, uplatňují etický a férový přístup k agenturnímu personálu a které nikoliv.

Proto při výběru personální agentury buďte obezřetní a důkladní. Zjišťujte si reference nejenom na internetu či na webových diskuzních fórech, ale zajímejte se o informace od jiných agenturních zaměstnanců či přímo u uživatele.

PEOPLE FACILITY = SPRÁVNÁ VOLBA

 Vůči agenturnímu personálu se chováme férově a seriózně,
• při vyjednávání se zákazníky uživateli pečlivě dbáme, aby získal všechny potřebné informace o srovnatelných pracovních a mzdových podmínkách. Kvalitní agentury práce totiž zajišťují srovnatelné podmínky. Pokud přímý zaměstnanec má například příplatky (za odpolední, noční práci apod.), má je i agenturní zaměstnanec. Stejně tak je to i s počtem dní dovolené. Vše je transparentní a uvedené na výplatních mzdových páskách,
• podporujeme spolupráci se sociálními partnery a odborovými organizacemi. • jsme společensky odpovědná firma, proto pro své zaměstnance zajišťuje podmínky i nad zákonný rámec.